Bảo hành

Công ty chỉ có quyền yêu cầu bảo hiểm cho những người đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua.

    Khi bạn gửi thông tin qua biểu mẫu sẽ được coi là đã chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi